ODOLANOWSKIE BRACTWO STRZELECKIE

Pierwsze działania, które doprowadziły do powstania Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego, czyli od czego się zaczęło… 

 

                        Odolanów to miasto znane z bogatych tradycji postaw patriotycznych i wolnościowych jego mieszkańców. W kultywowaniu tych postaw miało również swój udział powstałe w Odolanowie w roku 1868  Kurkowe Bractwo Strzeleckie, które po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 przeżyło swój największy rozkwit, przerwany w 1939 roku wybuchem II Wojny Światowej. Do tego czasu Bractwo posiadało własną strzelnicę.

Przytoczone fakty historyczne skłoniły  Krzysztofa Dybola – od 40 lat mieszkańca Odolanowa – do wizyty u pana burmistrza Mariana Janickiego (czerwiec 2017r) z propozycją reaktywacji powyższych tradycji łącznie z możliwością budowy strzelnicy.

Pan burmistrz poparł inicjatywę wskrzeszenia tradycji strzeleckich w Odolanowie.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że powodzenie tego przedsięwzięcia będzie zależało od powołania grupy inicjatywnej i rozpowszechnienia wśród lokalnej społeczności  strzelectwa sportowego, na początek z broni pneumatycznej.
W tym celu pan burmistrz zaproponował spotkanie z osobami zainteresowanymi tematem w sali konferencyjnej Urzędu w Odolanowie.  Termin spotkania został ogłoszony w Dzwonku Odolanowskim.

Na spotkanie oprócz pana burmistrza przyszły dwie osoby: Krzysztof Dybol i Henryk Sołtysiak. Wspólnie ustalono, że należy osobiście zaprosić jeszcze kilka osób i zorganizować jeszcze jedno spotkanie, tym razem w Domu Kultury.

W dzwonku Odolanowskim ukazało się ogłoszenie o terminie spotkania.

Krzysztof Dybol osobiście powiadomił i poprosił o przybycie kol. Tadeusza Gaworskiego i Bogusława Poradę.

Spotkanie odbyło się w Odolanowskim Domu Kultury w dniu 27.09.2017 r o godz. 18.00

Przybyło 14 osób. Zebrani opowiedzieli się za założeniem samodzielnego stowarzyszenia zwykłego, do którego miało dojść na następnym spotkaniu po zorientowaniu się o trybie powołania takiego stowarzyszenia i wymaganej dokumentacji.

Wśród zebranych był pan burmistrz Marian Janicki, który zgłosił chęć wstąpienia do stowarzyszenia.

Termin następnego spotkania wyznaczono na 12.10.2017 r w Odolanowskim Domu Kultury.

Formalne powołanie do życia Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego

W dniu 12 października 2017r grono 10 osób, na spotkaniu w Odolanowskim Domu Kultury podjęło decyzję o powołaniu do życia samodzielnej organizacji „non profit” o nazwie Odolanowskie Bractwo Strzeleckie,  z zadaniem kontynuowania –  w pewnym zakresie – tradycji strzeleckich w Odolanowie. 

Członkowie założyciele wybrali jednogłośnie pięcioosobowy Zarząd o składzie:

  1. Krzysztof Dybol –Prezes
  2. Henryk Sołtysiak – Zastępca Prezesa
  3. Marcin Szyszka – Skarbnik
  4. Marcin Zawadzki – Sekretarz
  5. Tadeusz Gaworski – Członek Zarządu

Odolanowskie Bractwo Strzeleckie zostało zarejestrowane w Starostwie w Ostrowie Wlkp. w Rejestrze stowarzyszeń zwykłych pod nr 28 w dniu 19 października 2017 roku.

Bieżące cele stowarzyszenia to popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego oraz upowszechnianie wiedzy w tej dziedzinie.                                                              Odolanowskie Bractwo Strzeleckie zamierza realizować wyznaczone cele poprzez:
– organizowanie zawodów strzeleckich,
– prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków     stowarzyszenia i innych osób, dorosłych i młodzieży,
– działalność edukacyjno-wychowawczą w zakresie strzelectwa i upowszechniania zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia po 3 miesięcznym okresie kandydowania i zatwierdzeniu przez Zarząd.                                                                                Kandydat składa Deklarację po zapoznaniu się z Regulaminem OBS.

Naszą przygodę ze strzelectwem zaczynamy od strzelectwa sportowego z broni      pneumatycznej, czyli popularnych „wiatrówek”. 
Członkowie OBS wybrali logo, które przedstawia się następująco:

Od dnia 11 czerwca 2021 roku skład Zarządu OBS zmienił się i aktualnie przedstawia się następująco:

  1.  Krzysztof Dybol – Prezes
  2.  Bogusław Porada – Zastępca Prezesa
  3.  Wioletta Andrzejewska – Skarbnik i Sekretarz
  4.  Tadeusz Gaworski – Członek Zarządu
  5.  Henryk Sołtysiak – Członek Zarządu